Steun van raad voor coalitieakkoord en nieuw stadsbestuur beëdigd

Tijdens een bijzondere raadsvergadering is gisteren het nieuwe coalitieakkoord Evenwicht en Energie door een meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurd en aangenomen. Ook heeft de raad de benoeming van alle zes voorgedragen wethouders, onder wie Renate Richters (Sociale Zaken) en Jan van der Meer (Klimaat en Energie) voor GroenLinks, aanvaard. De wethouders zijn gisteren geïnstalleerd. Het nieuwe stadsbestuur voor de periode 2018 – 2022 is hiermee een feit.

Als 'fractievoorzitter van een trotse fractie' was het aan Rik Thijs om GroenLinks visie op  het akkoord te duiden.

Volgens GroenLinks is dit coalitieakkoord een ‘evenwichtig akkoord waarin we uitdagingen in de stad aanpakken met aandacht voor onze inwoners en de toekomst van de aarde.’ GroenLinks ziet in dit akkoord een aantal grote opgave:

Financiën en organisatie

De coalitiepartijen hebben over hun eigen schaduw heen gestapt en hebben het aangedurfd grote keuzes te maken. De woonlasten en de begroting van het sociaal domein moet op niveau komen van de G40 en we moeten werken aan versneld aanvullen van de weerstandvermogen.
Als GroenLinks zien wij deze heldere keuzes als een moment voor hernieuwde energie en daadkracht in het stadhuis

Het sociaal domein

Om zorgzaam en zorgvuldig binnen het sociaal domein te zijn, willen alle vier de partijen verantwoordelijkheid nemen om onze uitgaven op niveau te krijgen met een realistische begroting. Wij weten dat dit met pijnlijke keuzes gepaard gaat, maar het is de enige manier om op lange termijn de zorg voor onze inwoners te kunnen blijven garanderen.

Naast het beheersen van de uitgaven in het sociaal domein heeft deze coalitie afgesproken ook door te gaan met de transformatie waarbij de visie van WIJ Eindhoven overeind blijft. We blijven uitgaan van eigen kracht en samenkracht. En we doen een beroep op de specialistische zorgaanbieders om de beweging samen vorm te geven. GroenLinks is daarbij tevreden dat we niet bezuinigen op ons armoedebeleid wat zo een stevig vangnet blijft voor inwoners in een kwetsbare positie. Voor alle peuters kijken we daarnaast of we de brede vroeg voorschoolse educatie kunnen voortzetten. Elk kind verdient een goede uitgangspositie. En deze coalitie staat positief tegenover stimulerende bijstandsmaatregelen als dit ten goede komt aan de mensen en de stad.

Naast de uitdagen op financiële en in het sociaal domein gaat het ook goed met Eindhoven. Deze regio is de motor van de Nederlandse economie en dat vraagt om het uitbouwen van onze Brainport regio. Brainport moet ten goede komen aan al onze inwoners. Innovaties op gebied van elektrisch rijden en duurzaamheid nu ook laten landen in Eindhoven. Mooi voorbeeld is de Europese primeur van 40 elektrische VDL bussen. Resultaten van de lobby voor alle inwoners als het gaat om culturele voorzieningen zoals urban en ateliers voor onze makers en ontwerpers in de stad. Voor GroenLinks is de regio enveloppe de eerste stap en hopelijk zullen er vanuit Den Haag nog vele volgen richting Eindhoven. Ze zijn inmiddels wakker geworden als het gaat om de kracht van deze regio, laten we ze nu niet indutten.

Deze coalitie maakt werk van een leefbare, groene en gezonde binnenstad.

Met volop aanbod van cultuur en variatie in aanbod van voorzieningen. En met stip op de horizon een autoluwe binnenstad, met volop ruimte voor fiets en voetgangers. Vervuilde lucht wordt aangepakt. We gaan voor een binnenstad waar het prettig wonen en recreëren is en waar een groene revolutie heeft plaatsgevonden.

Maar als het aan GroenLinks ligt, vindt die niet alleen plaats in de binnenstad maar ook in onze

Leefbare en veilige wijken

Hier mogen van GroenLinks bulldozers overbodige stoepen eruit beuken om ook te zorgen voor veel groen. Wat goed is om de flinke buien die ook deze dagen over Eindhoven trekken op te vangen. En om te zorgen voor een leefklimaat voor nieuwe flora en fauna wat onze biodiversiteit verbetert.

Maar naast al het groen, laten we  hier de komende jaren nu ook alle mooie effecten van Brainport zichtbaar worden. Het CDA benoemde dat zo mooi tijdens de verkiezingen: Eindhoven van Brainport tot de Bennekel. We houden oog voor iedereen in deze stad en kiezen daarom voor minimaal 20% sociale huurwoningen bij gebiedsontwikkelingen en maken we geld vrij voor veiligheid.

En nu dacht u wellicht zo dat was het. Maar nee hoor, een coalitie met GroenLinks kan natuurlijk niet zonder veel aandacht voor de klimaatverandering.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Parijs. We zetten in op een aardgas loos Eindhoven, dat betekent dat we de eerste jaren al stappen moeten zetten om alle 100.000 woningen en bedrijfspanden aan te pakken.
En we kiezen voor een inzet op duurzame mobiliteit; met goede internationale treinverbindingen, een stad vol laadpalen emissievrije bevoorrading en vooral veel fietsen.

Kortom, dit is een akkoord waar GroenLinks heel trots op is.

Rik sluit af met een oproep aan het college om te komen met uitvoeringsplannen. ‘Samen met de organisatie, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar zeker ook met de raad. 4 partijen hebben de verantwoordelijkheid genomen om ieders over hun eigen schaduw heen te stappen. Laten we samen met liefde en energie voor Eindhoven, werken aan een inclusieve stad voor deze maar zeker de toekomstige generaties die ook willen genieten van de prachtige stad.’