Onze financiële uitgangspunten

• De raad heeft een aantal normen afgesproken om de lange termijn financiële positie van de gemeente te borgen. GroenLinks hecht hier veel waarde aan. Het niet voldoen aan de normen, mag enkel tijdelijk het geval zijn. Een aantal van deze spelregels:
- Garandeer stabiliteit met een gemeentelijke begroting die reëel sluitend is. Dat betekent dat jaarlijks terugkerende lasten moeten worden gedekt door jaarlijks terugkerende baten.
- Om tegenvallers op te kunnen vangen hebben we weerstandsvermogen nodig. Wel moet er ruimte zijn om dit in geval van wijzigende omstandigheden en daaruit vloeiende risico’s te evalueren en bij te stellen. Andere normen zijn de kapitaallastennorm, kasgeldlimiet en renterisiconorm.
• Duurzaam investeren is ons devies. Het is vaak beter om een iets duurdere investering, bijvoorbeeld bij de aanleg van parken en wegen, aan te gaan met lagere onderhoudskosten tot gevolg. Dat betekent dat het voorzieningen- en reserveringenniveau op orde moet blijven.
• GroenLinks wil dat de gemeente in haar financieel management gebruik maakt van banken en andere financiële instellingen die fossielvrij zijn en duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben. Dat betekent dat de gemeente van een aantal aanbieders moet veranderen.
• Elk thema van de gemeentelijke begroting heeft invloed op een ander. Als er bijvoorbeeld te weinig op sociaal domein geïnvesteerd wordt, heeft dat mogelijke veiligheidsissues tot gevolg. Daarom moeten wat GroenLinks betreft financiële vraagstukken altijd integraal worden bekeken.

Voor een verdere uitwerking van ons financieel plan: zie hoofdstuk 7 in ons verkiezingsprogramma.