Lokale democratie

GroenLinks staat voor een open, democratisch bestuurde stad waarin iedereen een stem heeft en kan meedoen. Lees hoe we invulling geven aan het begrip doe-democratie.

Democatrie doe je samen

  • Stadslandbouw, energiecorporaties, taalmaatjes, zorgcorporaties of andere initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Hiervoor wil GroenLinks meer kansen en ruimte bieden. Zo was GroenLinks initiatiefnemer van de Right to Challenge (het uitdagen van de overheid).
  • GroenLinks wil dat de gemeente een faciliterende partner is die gemakkelijk bereikbaar is, meedenkt en helpt het plan van de grond te krijgen. Zo kan leegstand van gemeentelijke gebouwen als katalysator fungeren om groene, sociale of culturele initiatieven van de grond te krijgen. 

Democratie verandert

  • GroenLinks zet zich in voor nieuwe vormen van democratie waarbij we samen met inwoners beslissingen voor de stad nemen. Hiervoor worden inwoners actief en vroegtijdig betrokken bij de meningsvorming en de beslissingen van de gemeente.
  • GroenLinks vindt het belangrijk om daarmee lokaal te experimenteren, daarbij valt te denken aan burgertoppen, netwerkdemocratie of standpuntstemmen. Ook nieuwe media kunnen hierbij een rol spelen. Een voorwaarde moet zijn dat meer inwoners betrokken worden bij de besluitvorming.
  • Eindhoven zet veelvuldig co-creatie in waarbij overheid, inwoners en organisaties in samenspraak nieuwe ideeën en initiatieven ontwikkelen en uitvoeren. Het is belangrijk vooraf de verwachtingen van alle partners hierin te managen.
  • GroenLinks is voorstander van regionale samenwerking op onderwerpen als duurzaamheid, economie en mobiliteit. Inwoners hebben daar nu weinig zicht op. De democratische besluitvorming en controle moeten veel beter.
  • Het onderwerp ‘gemeentelijke herindeling’ is voor velen een heet hangijzer. Voor GroenLinks betekent groter niet per definitie beter. Er moet een inhoudelijk voordeel zijn voor beide partijen wil samenwerking echt werken, en het moet passen bij onze groene en sociale ambities.