Uitgelicht

GroenLinks vraagt extra aandacht voor innovatie bij overdracht zorgtaken naar gemeenten

In de raadsvergadering van 14 oktober is een integrale verordening voor het sociaal domein besproken. Hierin wordt de wetgeving vastgelegd over de overname van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen door de gemeente Eindhoven.  Belangrijke onderwerpen om vast te stellen vóór het eind van het jaar, omdat per 1 januari 2015 de landelijke overheid deze diverse zorgtaken overdraagt naar de gemeenten. Tijdens de behandeling van deze verordening vroegen Saskia Lammers en Renate Richters namens GroenLinks Eindhoven extra aandacht voor de tegenprestatie in de participatiewet, het Right to Challenge en het persoonsgebonden budget en steunde een aantal moties die ons inziens kunnen bijdrage aan een goede landing van de nieuwe wetgeving.

De integrale verordening voor de decentralisaties is voor GroenLinks Eindhoven een onderwerp met een hele hoge prioriteit . Want of je nu tijdelijk zonder werk komt te zitten, in een lastige gezinssituatie verzeild bent geraakt of lichamelijke ondersteuning nodig hebt, elke Eindhovenaar verdient op zo'n moment ondersteuning. Volgens GroenLinks Eindhoven kan de gemeente met een aantal maatregelen zorg op maat bieden voor iedereen die dat nodig heeft, niet door betutteling maar door het stimuleren van innovatie.  

Amendement tegenprestatie participatiewet
De participatiewet is bedoeld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Met de decentralisatie hiervan spreekt het kabinet uit dat Eindhoven goed in staat is zelf de beleidskaders en nadere regels vast te leggen. Omdat de discussie hierover op korte termijn gevoerd wordt, pleitte GroenLinks ervoor om tot die tijd de twee artikelen over de tegenprestatie in de verordening te nuanceren. Er worden nu voorwaarden beschreven waarvan we nog niet weten hoe we deze willen gaan toetsen. Om verwarring te voorkomen diende GroenLinks hierover een amendement in, dat werd gesteund en aangenomen door alle andere partijen in de raad.

Motie toevoegen Right To Challenge 
GroenLinks Eindhoven diende een motie in om het Right To Challenge toe te voegen aan de verordening. Dit is een uitnodiging aan inwoners om de gemeente uit te dagen als zij denken dat zij taken beter kunnen uitvoeren dan de gemeente of professionele partijen (denk hierbij aan bijvoorbeeld zorgcoöperaties). Het right to challenge is middels een amendement van GroenLinks en PvdA landelijk vastgelegd in de WMO-wet, en dient in de Verordening Sociaal Domein verankerd te worden. Deze zou echter net zo goed voor de jeugdwet en participatiewet kunnen gelden. De motie werd gesteund en aangenomen door alle andere partijen in de raad. 

Actieve informering persoonsgebonden budget 
GroenLinks vroeg én kreeg eerder van het college een toezegging om actief te blijven informeren over de voor- en nadelen van het Persoonsgebonden Budget (onder meer door middel van een Raadsinformatiebrief die nu in ontwikkeling is). Belangrijk is, dat in de tarieven tot uitdrukking komt dat het PGB een reëel alternatief voor inwoners is en blijft. Daarnaast zei het college op ons verzoek toe om bij de toetsing van de inkomenstoeslag soepel met de maatregelenverordening om te gaan en het dubbel-straffen te voorkomen.

Controle Risico Regel Reflex
In tijden van grote veranderingen binnen het sociaal domein, maken mensen zelf, maar ook politici, zich zorgen over of alles goed gaat en blijft gaan. Tegelijkertijd zullen er altijd, ook in het verleden, (onverwachte) incidenten plaatsvinden. Om niet direct in de kramp te schieten, dient GroenLinks op initiatief van de VVD de motie Controle Risico Regel Reflex mee in, en roept de raadswerkgroep op om met een voorstel te komen hoe we als raad goed met incidenten om kunnen gaan. Hiermee willen we helder krijgen wanneer iets een incident is en wanneer de politiek moet ingrijpen en de kaders bijstellen? 

Stichting WIJeindhoven
Omdat er voor de oprichting van de Stichting WIJeindhoven geen organisatievorm onderzocht is, waarbij inwoners als belangrijkste stakeholders worden gezien, heeft GroenLinks mede, op initiatief van d66, de motie ingediend om dit te onderzoeken. We roepen daarin het college op om binnen een half jaar deze organisatievormen te bekijken en hierbij ook de wensen van inwoners en andere inspiratoren te betrekken. 

Fractievoorzitter Renate Richters en raadslid Saskia Lammers werken vanuit de portefeuilles Maatschappelijke ontwikkeling en Economie en mobiliteit aan de overdracht van de zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeente Eindhoven.

Meer lezen?