GroenLinks spreekt vertrouwen uit in evenwichtige begroting

Negen uur en nog een beetje heeft de raad gistermiddag en –avond gedebatteerd over het huishoudboekje van de stad. De begroting – welke plannen heeft het college, hoe worden deze uitgevoerd en wat mag het kosten? – is al vorige week inhoudelijk besproken door de raad en gisteren konden de partijen hun verzoeken tot aanpassingen bepleiten. GroenLinks heeft 2 (van de 30) moties en 1 (van de 6) amendement ingediend. De begroting is aangenomen met een meerderheid van 32 stemmen voor en 10 tegen. Het mag duidelijk zijn dat GroenLinks voor de begroting heeft gestemd.

Lees hieronder de visie van GroenLinks op de begroting, gisteren tijdens de raad uitgedragen door fractievoorzitter Rik Thijs. 

Evenwicht

Dankuwel voorzitter,

21 maart 2018, voor GroenLinks een historische avond in Eindhoven groeide wij, van 4 naar 7 zetels. Dit schepte ook meteen een grote mate van verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die wij ook voelde omdat wij onderdeel waren van de vorige coalitie waarin de financiële problemen waren ontstaan.

Deze begroting is een eerste uitwerking van het coalitieakkoord “Evenwicht en energie”. Een akkoord dat de financiële problemen aanpakt omdat alle 4 de partijen durfden te bewegen op belangrijke onderwerpen zoals o.a. het verhogen van woonlasten en het beheersbaar maken van het sociaal domein. Maar voor ons is ook de realistische begroting in het sociaal domein, met een oplossing van 15 miljoen een goede uitgangspositie. In deze begroting zien we dit evenwicht dus helder terug. En nog mooier was het nieuws dat we een uitkering van bijna 22 miljoen uit de landelijke stroppenpot krijgen. Dat hebben we hard nodig, want de begroting 2019 kent nog een tegenvallende uitgangspositie, gewenste investeringen kunnen helaas niet doorgaan.En dus ligt de focus het komend jaar nog het in balans brengen van de financiën en organisatie. Maar ook willen wij oproepen om de gewenste transformatie binnen het sociaaldomein wel door te zetten. Vandaar dat GroenLinks dit ook heeft geagendeerd voor een A-avond.

GroenLinks deed vorige week drie voorstellen om ons weerstandsvermogen sneller aan te vullen. Het college deed de toezegging om te kijken of de woonlasten van niet-woningen ook op G40 niveau zijn en wanneer dit niet het geval is dit alsnog bij te stellen. Daarnaast wordt er nu al gekeken naar onze uitgaven voor externe inhuur. GroenLinks vraagt hierbij specifiek aandacht voor de tarieven en de duur van deze contracten

GroenLinks heeft ook een tweetal moties geschreven over het nutsbedrijf Eindhoven Airport. Inmiddels is het eigen vermogen al opgelopen tot 70% en liggen er daar tientallen miljoenen om een eventuele groei te faciliteren. GroenLinks is van mening dat het geld in de toekomst onze kant op moet komen. Zeker omdat er uit technische vragen blijkt dat er de afgelopen jaren geen enkele onderbouwing blijkt te zijn. GroenLinks roept het college op de onderbouwing inzichtelijk te maken (ook financieel), ons standpunt te handhaven om een uitkering van 50% te ontvangen en dit jaarlijks in te brengen. Deze motie wordt mede ingediend door: PvdA. Met het antwoord, laten we afwachten hoe het toekomstscenario bij Eindhoven Airport eruit ziet kunnen wij niet uit de voeten. De aandeelhoudersvergadering in dit voorjaar is voor het afronden van de proefcasus.

En als laatste stelt GroenLinks de raad voor om een quickscan uit te laten voeren om helderheid te geven om mogelijke juridische stappen die wij kunnen zetten wanneer er geen enkele beweging ontstaat bij de andere aandeelhouders. Mede ingediend door: PvdA.

Voor de begroting in 2019 hebben wij nog een aantal moties waar wij nog wat extra aandacht op willen vestigen:

GroenLinks ziet graag een huurteam voor studenten. Studenten zijn namelijk nu vaak de dupe van huisjesmelkers, zeker in deze tijden waar we grote tekorten hebben op de woningmarkt. De huidige situatie waarbij studeten moeilijk inzicht hebben in hun rechten en plichten past niet bij de stad die wij willen zijn. Een gastvrije en aantrekkelijke studentenstad. Wij roepen dan ook op om samen met partijen die het convenant studentenhuisvesting hebben getekend een huurteam op te stellen voor het nieuwe collegejaar. Mede ingediend door: PvdA en D66

Als tweede de motie; help werkende armen aan beter werk. In een regio met sterke economische groei moet het mogelijk zijn alle groepen hiervan te laten profiteren. Dus ook bij bijvoorbeeld ZZP-ers en oproepkrachten. Uit onderzoek blijkt dat de armoede onder werkende in 2014 (laatste cijfers)gemiddeld 4,6% was terwijl het in Eindhoven toen tussen de 7,5-11,5% lag. GroenLinks roept het college dan ook op om beter inzicht te krijgen in de groepen werkende armen: zowel kwantitatief, als ook ‘de gezichten’ achter de cijfers. Dit zodat we op basis van deze inzichten een aanpak te ontwikkelen per groep. Deze motie wordt mede ingediend door:

o Bij oproepkrachten: Mogelijkheden urenuitbreiding, begeleiding naar beter betaald werk, lobby ondernemers voor hogere lonen/vastere contractvormen of scholing/training ter vergroting kansen elders.

o Bij zelfstandigen: Zelfstandigenloket mee laten denken over uurtarieven/marktverruiming etc, of coaching door bijvoorbeeld succesvolle zelfstandig ondernemers.

o in samenwerking met WIJeindhoven en bijvoorbeeld het zelfstandigenloket etc.

En u ziet, GroenLinks heeft ook nog een amendement. Evenementen leveren volgens ons niet alleen een bijdrage aan economische promotie maar bovenal aan het welzijn van onze inwoners en de levendigheid van onze stad. Wij vinden het vreemd dat niet-branding evenementen, de naam zegt het al, juist overgebracht worden naar een taakveld dat juist over branding gaat: economische promotie. Andere steden, u weet wel de G4 waar wij ons graag mee vergelijken doen dit ook niet. Wij roepen dan ook op om de topsport, culturele en niet-branding evenementen onder te brengen in hoofdstuk 5 Sport, cultuur en recreatie en deze vanuit de doelstellingen die daarbij horen te beoordelen.

GroenLinks is zich bewust dat er in deze begroting een beroep wordt gedaan op onze inwoners en instellingen. Middels de aanpak in het sociaal domein waardoor verworven zekerheden onder druk staan, en het niet volledig indexeren wat een opdracht geeft aan culturele instellingen, sportverenigingen en tal van andere organisaties in de stad. Ik benoemde het al we vragen veel van de stad en onze organisatie. Er wordt hard gewerkt door het college en de ambtenaren om financieel weer in balans te komen. Complimenten voor jullie daadkracht en inzet. Dit alles zodat we zo snel mogelijk weer investeringen aan kunnen gaan doen en verder kunnen werken aan een klimaat neutrale en inclusieve stad.

Je kunt de krant bijna niet meer openslaan of er is niet een staatssecretaris of ministers op bezoek. Social media goeroes uit andere landen worden hier in Eindhoven in de watten gelegd om te laten zien wat voor een prachtige en energieke stad het is. Maar het is ook wel eens goed om buiten onze eigen stadsgrenzen te kijken, elders in de wereld zijn er prachtige voorbeelden te vinden van uitdagingen die ook wij hebben. En ik wil dan ook dit moment gebruiken om het college, de ambtenaren maar ook jullie collega raadsleden en onze inwoners 3 voorbeelden laten. Voorbeelden die ons energie geven. Energie en inspiratie over hoe we vanaf 2020 intensiveringsmiddelen zoals aangekondigd in het coalitieakkoord ingezet kunnen worden en hoe dit een plek krijgt in de collegeprogramma’s en richting de kadernota van volgend jaar.

Als eerste:

Curitiba een stad in Brazilië met 3 miljoen inwoners. Deze stad `kampte in de jaren 70 met een groot afvalprobleem, een groeiende bevolking en geen geld voor grote afvalverwerkingsfabrieken.

Gotenborg een stad met ruim 570.00 inwoners in Zweden. Deze stad zorgt voor de verbinding tussen mensen in de bijstand en ouderen.

En tot slot een radicaal voorbeeld. Pontevedra een stad met 80.000 inwoners in Spanje. Na jaren van discussie over hoe om te gaan met verkeer in de binnenstad koos de burgemeester ervoor om binnen 1,5 maande de volledige binnenstad autovrij te maken.

How can it be that private property – the car – occupies the public space?

Voor GroenLinks zijn dit mooie voorbeelden die ons inspiratie en energie geven. We hoeven niet altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Ik begon mijn verhaal dat 4 partijen over hun eigen schaduw heen zijn gestapt en de financiële en organisatorische problemen willen aanpakken. Dit alles omdat we snel weer willen investeren in deze prachtige stad. Het zal u niet verbazen dat voor GroenLinks dan de nadruk komt te liggen op een inclusieve en groene stad waarbij we, werk maken van de energietransitie en er in de stad er een groene revolutie plaats gaat vinden voor mens en dier. En ik ben mij bewust dat iedereen zo zijn eigen ideeën heeft, vandaar ook de twaalf verschillende vibes. Maar ik wil mijn betoog afsluiten met een oproep.

Een oproep tot samenwerking zeker in deze tijd waarin harde keuzes gemaakt moeten worden. Laten we dit doen omdat onze stad gebouwd is op samenwerking en met respect voor elkaar. Dat is broodnodig in een tijd waarin verhoudingen hier in het stadhuis maar ook daarbuiten op scherp staan. Laten we dit doen uit een gezamenlijke liefde voor Eindhoven.

 

Dankuwel