Beste Eindhovenaren,

Vandaag heb ik tijdens de ledenraadvergadering van GroenLinks Eindhoven aan onze leden laten weten dat ik heb besloten mij niet opnieuw te kandideren voor het wethouderschap na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Na bijna 16 jaar actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek, waarvan 6 jaar als wethouder en 8 jaar als raadslid, is het tijd voor een nieuwe stap.

Ik kijk terug op een intensieve tijd. Aan het begin van deze periode was er een groot financieel probleem in het sociaal domein. We zijn er in geslaagd om deze financiële tekorten terug te dringen, zodat er weer perspectief ontstond om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Zo heb ik mij persoonlijk hard gemaakt voor een menswaardige maatschappelijke opvang gericht op toekomstperspectief, en een bed bad brood voorziening voor mensen zonder verblijfstatus. We hebben een sterke verbetering van onze armoede en schuldenaanpak gerealiseerd, waarbij vroegsignalering en het voorkomen van verzwaring van de problematiek centraal staat. Omdat de jeugd een goede start verdient ontwikkelen we preventief jeugdbeleid en zetten we in op een stevige impuls om de jeugdhulp te verbeteren en wachtlijsten aan te pakken. En ik zet mij in voor een kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening: samen met partners en vooral met inwoners zelf herontwerpen we het proces van de toegang tot ondersteuning.

Bijzonder trots ben ik op onze transformatieagenda en -programma: ondanks de moeilijke tijd waarin wij een fors financieel probleem hadden, en de daaruit voortkomende beheersopgave, is het al die tijd gelukt om ruimte te behouden voor het onderzoeken van nieuwe manieren en werkwijzen. Onlangs verscheen een publicatie over de meerwaarde van de projecten die afgelopen jaren zijn ontwikkeld, en binnenkort leg ik een voorstel voor aan de raad om de opbrengsten te verankeren in een structureel programma. Daarnaast besluit de gemeenteraad binnenkort over het onderzoeksprogramma sociaal domein. Daarmee kunnen wij in de toekomst veel beter structureel monitoren wat het resultaat is van ons beleid en wat dat betekent voor onze inwoners.

Moeilijke momenten waren er ook: 20 mln bezuinigen kan niet zonder dat mensen het merken. Ik heb mij altijd ingezet voor de menselijke maat: hoe kunnen we inwoners zo veel mogelijk ontzien in deze lastige tijd, met als uitgangspunt dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Daarbij zijn met name de problemen bij het servicebureau en de huishoudelijke hulp moeilijke situaties geweest die mij ook persoonlijk hebben geraakt. Mijn drive in de politiek is altijd geweest om op te komen voor mensen in een kwetsbare positie, ervoor te zorgen dat deze mensen zoveel als mogelijk eigen regie hebben in hun leven, mee kunnen doen. Het raakt mij als inwoners, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we zaten en de grote inspanningen die we daarvoor hebben gedaan, dat niet zo hebben ervaren.

Het sociaal domein is in verandering. Deze verandering is gemarkeerd door een grote decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente, die gepaard ging met forse bezuinigingen. Van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Van zorgen voor, naar zorgen dat. En dat is een weerbarstig proces. Verandering gaat gepaard met onzekerheid, en wekt weerstand op, terwijl tegelijkertijd de noodzaak tot veranderen groot is. De huidige maatschappelijke situatie, met een grote druk op de zorg, op mantelzorgers en vrijwilligers, met een groeiende vergrijzing, en met een enorm tekort op de arbeidsmarkt vraagt simpelweg om andere en scherpere keuzes, van de gemeente maar zeker ook van het rijk.

In Eindhoven is de afgelopen jaren de basis gelegd voor een toekomstbestendig sociaal domein, zodat deze discussie vanuit een gezonde startpositie gevoerd kan worden. Hier is de afgelopen jaren enorm hard aan gewerkt, door de gemeente zelf, samen met heel veel partners en inwoners in de stad. Ik wil hen allen hartelijk danken voor deze samenwerking.

Voor mij is daarmee het moment gekomen om verder te gaan. Ik kies na deze mooie maar ook intensieve periode voor een andere balans tussen werk en privé. Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik me na de verkiezingen met dezelfde energie en betrokkenheid kan gaan inzetten voor maatschappelijke vraagstukken die mij na aan het hart liggen. De komende maanden blijf ik mij als wethouder uiteraard nog vol inzetten om de ontwikkelingen nog een stap verder te brengen en deze periode goed af te ronden. 

 

Hartelijke groeten,

Renate Richters