Was de vernietiging van groen echt nodig?

Het politieke jaar 2016/2017 staat op punt van beginnen. De fractie van GroenLinks Eindhoven heeft de eerste vragen ingediend. Bomen die toch omgekapt werden ten faveure van een parkeerterrein bij de TU/e en het Lorentz Casimir Lyceum. Waren zo veel parkeerplekken nu daadwerkelijk nodig? En hoe zit het nu met de beschadigde, onterecht verwijderde en tevens gestolen bomen? 

Geacht college, 

Eind 2014 vroeg GroenLinks aandacht voor de illegale bomenkap ten behoeve van de aanleg van een parkeerplaats aan de Celebeslaan. In eerste instantie wilde de gemeente niet meewerken aan de aanleg van het parkeerterrein en heeft zij daarnaast ook de kapvergunning voor een 13-tal bomen geweigerd. Dit mede in overleg met Trefpunt Groen. De TU/e en het Lorentz Casimir Lyceum hebben gemeend toch in 2015 toch over te gaan tot het aanleggen van de parkeerplaatsen. Daarbij is tenminste één boom illegaal gekapt. De overgebleven bomen op de parkeerplaats zelf zijn er met de aanleg van de parkeervoorziening qua groeiplaatsomstandigheden sterk op achteruit gegaan en het is niet met zekerheid te zeggen of de bomen het uiteindelijk overleven. Bij de aanleg van het parkeerterrein is door de TU/e ook geconstateerd dat er bomen gestolen zijn; hiervan is aangifte gedaan. In het overleg dat destijds is gevoerd tussen de TU/e en de gemeente zijn diverse afspraken gemaakt, mede ook het bedrag ter compensatie. Ook het volgende is besproken. “In het overleg met de TU/e (…)hebben we met hen gesproken over onze verwachting dat het gebruik van het parkeerterrein door TU-medewerkers beperkter zou kunnen zijn dan eerder ingeschat. Om die reden heeft TU/e inmiddels aangegeven bereid te zijn tot max. 4jr gebruik en, na monitoring, het evt. tussentijds compacter maken van de gebruiksruimte (de parkeervoorziening).” (bron memo 5 maart 2015 antwoorden aanvullende technische vragen van GroenLinks) 

Voor GroenLinks is het nu een mooi moment om te evalueren hoe het parkeerterrein gebruikt wordt. GroenLinks krijgt namelijk signalen dat het parkeerterrein aan de Celebeslaan maar minimaal gebruikt wordt. GroenLinks roept het college op om in gesprek te gaan met de TU/e en het Lorentz Casimir Lyceum om onderstaande raadsvragen te beantwoorden.

1. GroenLinks ontvangt graag een overzicht van het gebruik van de parkeerplaatsen. En hierbij onderscheid te maken van het gebruik door de tu Eindhoven en het Lorentz Casimir Lyceum. Gezien de aanwezigheid van een slagboom en de toezeggen van een monitoring vanuit de TU/e zal dit geen probleem moeten zijn.

2. Op welke termijn wordt (een gedeelte van) het parkeerterrein aan de natuur teruggegeven (zoals toegezegd), wanneer blijkt dat het gebruik minimaal is? Wat is het standpunt van het college in dit voorstel?

3. Eerder is al geconstateerd dat de onzorgvuldige aanleg van het parkeerterrein evt. schade heeft aangebracht aan de nog aanwezige bomen. Zijn deze vervangen of zijn er na de aanleg en de agendering van GroenLinks nog bomen verwijderd op het terrein? Zo ja, hoeveel, en wat was de rede hiervoor?

4. Tijdens het traject is er ook aangifte gedaan van de diefstal van een drietal bomen. Iets wat volgens Trefpunt Groen Eindhoven voor de eerste keer in hun 15-jarig bestaan is gemeld. Diefstal en de vernietiging van groen is niet zomaar iets en kan moeilijk ongezien gebeurd zijn. GroenLinks is benieuwd naar de status van deze aangifte en de acties die vanuit de TU/e, het Lorentz Casimir Lyceum en de politie zijn ondernomen