Ieder kind verdient een goede start. Eindhoven is aangesloten bij het landelijke programma Kansrijke Start waarmee we ervoor zorgen dat de eerste 1000 dagen van pasgeboren kinderen goed verlopen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de voorschoolse educatie, die bedoeld is om onderwijs-achterstanden tegen te gaan, voor álle peuters na 2023 blijvend geld krijgt.

Iedere jongere heeft het recht op leren. De leerplichtambtenaar wordt een ambassadeur van dit recht, zodat iedereen met een startkwalificatie van school kan komen en meer kans heeft op een baan. We willen een flinke afname van schoolverzuim, al vanaf de basisschool. We voorkomen schooluitval door goede begeleiding met scholen bij de overgang van middelbaar naar vervolgonderwijs. Samen met het onderwijs, ouders en organisaties in de stad, rolt Eindhoven een prikkelend plusprogramma aan sport, cultuur, burgerschap en milieueducatie uit in de wijken. Dit stelt kinderen en jongeren in staat hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Goed jeugd- en jongerenwerk dat aansluit bij de leefwereld en talenten van jongeren is belangrijk. GroenLinks wil extra geld besteden aan onze jongeren, op een manier die school-thuis-straat verbindt.

GroenLinks wil extra geld besteden in wijken met meer risico’s op onderwijsachterstanden. We zetten in op schakelklassen, weekendscholen en taalprogramma’s voor ouders. In overleg met het onderwijs gaat de gemeente te lage of te hoge adviezen bij schoolkeuzen tegen, zeker bij kwetsbare gezinssituaties of bij kinderen met een taalachterstand. GroenLinks is bovendien voorstander van meer brede brugklassen, want voor sommigen komt de keuze te vroeg. Scholen ontwikkelen zich tot het middelpunt van de wijk, waar ook jeugd- en jongerenwerk, de bibliotheek, jeugdzorg, praktijkondersteuners en maatschappelijk werk bij kan aansluiten. We zorgen voor vergaande samenwerking van opvang en basisonderwijs.

Een inspirerende leeromgeving draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. GroenLinks wil gezonde, duurzame onderwijsgebouwen: een goede luchtkwaliteit, watertappunten, ruimtes die aanzetten tot bewegen en creativiteit, en natuurlijk zonnepanelen op alle daken.