We pakken jeugdwerkloosheid aan; op jonge leeftijd werkloos worden is erg slecht voor iemands ontwikkeling. Het Huis naar Werk project moet zorgen dat jongeren door scholing sneller een startkwalificatie krijgen en eerder aan het werk gaan.

GroenLinks wil een pilot met basisbanen voor mensen die weinig kans maken op een gewone baan. In de plaats van een uitkering komt er dan een betaalde baan, bijvoorbeeld als schoolconciërge of ondersteunende kracht in een verpleeghuis. Hiervoor combineren we uitkerings-, re-integratie- en zorgbudgetten, vanuit de overtuiging dat werk en meedoen in de maatschappij helpt om problemen te voorkomen. De Rijksbudgetten voor Ergon zijn te laag om alle mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via subsidie van de loonkosten of via beschut werk aan het werk te helpen. Eindhoven heeft al extra geld bijgelegd, maar het laten zien van het belang aan de landelijke politiek is nog keihard nodig. Werkgevers worden nog duidelijker aangemoedigd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

GroenLinks wil investeren in betere begeleiding van mensen in de bijstand die naast werkloosheid ook lichamelijke of psychische klachten of een schuldenprobleem hebben. We investeren in passende (specialistische) ondersteuning, zetten in op samenwerking met sociaal verantwoorde ondernemers en werken met loonkostensubsidie.

De gemeente moet als grote werkgever het goede voorbeeld geven. We zorgen voor voldoende vaste banen, diversiteit (dus een goede mix van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid) onder de gemeenteambtenaren en het aannemen van mensen met een fysieke of psychische beperking. Dit wordt ook gevraagd aan organisaties die diensten uitvoeren voor de gemeente of producten leveren.

GroenLinks wil stevig inzetten op een eerlijke arbeidsmarkt. Zo zien we dat er in verhouding te veel vrouwen en migrantengroepen bij de werkende armen zijn. De gemeente moet een actievere rol spelen, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling, versterking kinderopvang en het voorkomen van discriminatie in de arbeidsmarkt.

Laaggeletterdheid heeft grote gevolgen. Omdat schaamte een rol speelt, is toegankelijke hulp dichtbij belangrijk. Hiervoor is meer samenwerking nodig tussen scholen, consultatiebureaus, taalaanbieders, de bibliotheek en bedrijven. Ook moet de gemeente in helder taalgebruik communiceren in brieven, formulieren en op de website.