Zowel de raads- en commissieleden als de wethouders hebben veel tijd in de begroting gestoken. Als raad hebben we vooral kritisch gekeken of we ons kunnen vinden in de verdeling van de 1.1 miljard euro 💰. Gaat er voldoende naar Klimaat, Wonen en Gelijkheid en op welke manier worden de financiële middelen ingezet?

Tijdens een voorbereidings- en een meningsvormende avond hebben we vragen gesteld. Vervolgens hebben we, samen met andere partijen, enkele moties ingediend om de begroting en de uitvoering ervan nog wat scherper te krijgen. 

🍀 Bart heeft vanuit zijn portefeuilles mobiliteit, luchtkwaliteit, groen en biodiversiteit de begroting bekeken en samen met de fractie de volgende twee moties voorbereid. Wat betreft klimaat zijn we immers de goede weg ingeslagen maar er is nog veel werk aan de winkel.

Klimaat

1 Mobiliteit 🚲

Op de langere termijn wordt er gewerkt aan een systeemverandering op mobiliteit. Maar samen met de PvdA vonden wij dat er ook nu al acties moeten worden ondernomen. Daarom schreven we een motie om te onderzoeken welke quick wins genomen kunnen worden in 2023 en 2024 op het gebied van mobiliteit, ten gunste van het klimaat. De raad wordt hierover in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd zei wethouder Monique Esselbrugge toe.

2 Beschermen van de biodiversiteit 🐞

Er zijn mooie plannen om onze natuur te versterken, maar we moeten ook de biodiversiteit beschermen. Uit onderzoek blijkt dat loslopende honden een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit. Daarom schreef Bart ook een motie om het deel van het geld te gebruiken voor bewustwordingscampagnes bij hondenbezitters en de handhaving op loslopende honden in onze stadsparken en groene wiggen te verbeteren. Rik Thijs omarmde deze motie en gaat er voortvarend mee aan de slag. Hij gaf aan dat er in de zomer een nieuw plan komt om de biodiversiteit in Eindhoven te verbeteren.

Wonen

🏙 Rutger houdt zich ondermeer bezig met wonen en gebiedsontwikkeling. De woningmarkt staat nog steeds enorm onder druk. Hij keek dus scherp naar de begroting en bereidde met de fractie twee moties voor.

3 Woningbouwmonitor

In Eindhoven worden de komende jaren heel veel nieuwe woningen gebouwd, maar ook in de regio wordt gebouwd. GroenLinks vraagt om met een regionale monitor te komen om inzichtelijk te maken waar en hoeveel woningen gebouwd en gesloopt worden en op welke termijn dat verwacht wordt. Zo kunnen we binnen de hele regio de regie houden. Niet alleen wethouder Mieke Verhees was dit met ons eens. Partijen D66, PvdA, Ouderen Appèl Eindhoven (OAE), 50plus, VVD en Volt dienden deze motie mee in.   

4 Onbenutte ontwikkelpotentie

Daarnaast vragen we de wethouder samen met D66, OAE en Volt, te onderzoeken of we meer woningen kunnen bouwen op de plekken waar we nog willen bouwen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de schaarse ruimte en voorkomen we bouwen in het groen. Verder zouden plekken waar eigenlijk kantoren zouden komen, mogelijk een woonbestemming krijgen. 

Wethouder Mieke Verhees omarmde beide moties. Bovendien heeft zij toegezegd in een ‘voorbereidende avond’ met de raad ons uit te leggen hoe het staat met de woningopgave. Wat zit er in de pijplijn? Wat is er (concreet) afgesproken met corporaties en projectontwikkelaars? Wat gebeurt er in de aangrenzende gemeenten? etc.

Gelijkheid

❤ Lotte houdt zich ondermeer bezig met armoede en schulden. Vanuit deze portefeuille werkte ze samen de PvdA al aan een aanvalsplan Niemand in de Kou. Om voor komend jaar nog meer in te zetten op extra hulp voor inwoners nu de prijzen zo hoog blijven, werkte ze met de fractie én PvdA aan onderstaande motie.

5 Armoedeloos

GroenLinks vraagt de wethouder drie manieren te verkennen hoe we de energietoeslag kunnen verbreden. Wethouder Saskia Lammers zegde toe te onderzoeken of het inderdaad mogelijk is de energietoeslag voor een grotere groep beschikbaar te maken. Is een ‘algemene’ energietoeslag voor alle inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum mogelijk? Kunnen we voorkomen dat er een harde grens is waarna mensen ineens helemaal geen compensatie meer krijgen? Is maatwerk mogelijk waarbij bijvoorbeeld ook het energielabel van het huis wordt meegewogen? Daarnaast worden bewindvoerders aangespoord om leefgeld van mensen met schulden, mee te laten stijgen met de inflatie.  

Naast PvdA vonden ook Volt, OAE, SP, VVD, LPF en D66 dat inwoners geholpen moeten worden en dienden zij deze motie mee in.

💪 Last but not least hebben we, mede dankzij commissielid Kristian, een toezegging van wethouder Stijn Steenbakkers dat hij in 2023 met scholen extra inzet op eerlijke kansen. Juist in wijken waar dat het hardste nodig is.